Information 


Bestyrelsesmøde den 15. september 2020

Referatet er klar og kan læses her.


Indsamling for Hjerteforeningen

7. september 2020


I forrige søndags indsamling for Hjerteforeningen deltog  et helt særligt hold fra Ved Højmosen - på initiativ af Maj Allin Thorup i nr. 101. Der blev dækket 15 ruter og etableret to digitale indsamlinger. Det betyder også, at Hjerteforeningen forærer Grundejerforeningen en hjertestarter.  Den vil blive sat op i midten af bebyggelsen.
Udmelding fra Planklagenævnet om PH Park

15. maj 2020

Opdateret 5. oktober 2020


Hørsholm kommune vedtog lokalplanen for PH Park med tilhørende kommuneplantlllæg den 28. oktober 2019.


Samtidig indsendte Grundejerforeningen to klager over hele procesforløbet til Planklagenævnet.


Vi har nu efter 6 måneder modtaget de første tilbagemeldinger fra Planklagenævnet.


Nævnet har oplyst, at de har modtaget klagerne den 17. januar 2020 fra Hørsholm kommune, og at de forventer, at Nævnet vil kunne færdigbehandle sagen inden for 12 måneder.  Se brev her. 


Nævnet har endvidere givet afslag på Grundejerforeningens ønske om opsættende virkning i de to klagesager med henvisning til Planlovens hovedregel om at denne type klager ikke har opsættende virkning. Se brevet her


Nævnet har endelig informeret om, at deres behandling i lokalplansagen af vores bemærkninger i relation til kommunens miljø-screeningsafgørelse kræver oprettelse af særskilt klage herom. Der er derfor indsendt en sådan ekstra klage. Se her.


Planklagenævnet har den 5. oktober 2020 afvist at behandle den særskilte klage, da man finder klagefristen overskredet. Se afgørelsen her.

 


Rotteangreb i bebyggelsen

24. marts 2020


Vi har pt besøg af udendørsrotter i en del huse, som spiser af vores skraldeposer.

Kommunens rottefænger anbefaler en fælles samlet indsats i bebyggelsen.


Se bestyrelsens info til samtlige grundejere her
Generalforsamling tirsdag den 10. marts

21. februar 2020


Grundejerforeningens årlige generalforsamling afholdes tirsdag den 10. marts kl. 19.30 på Usserød Skole. Den endelige dagsorden er udsendt til samtlige grundejere.


Den kan læses her.


Og referatet fra generalforsamlingen kan læses her.
Renoveringen af fællesarealet ved Kokkedalsvej

8. november 2019


Den på generalforsamlingen vedtagne renoveringen af randbeplantningen mellem hus nr. 38 og nr. 53 blev sat igang ultimo maj.  


I første omgang blev foretaget en rydning af det eksisterende lave rosenbusket mv. 

Området har herefter ligget brak henover sommeren.  Og der er foretaget ukrudtbekæmpelse af flere gange.

 

Der er i oktober-november fyldt op med ny havemuld, og der er genplantet med et lavt bredt kantbælte af laurbærkirsebær Otto Luyken og på skrænten ved nr. 38 med spiræa buske Betulifolia Tor.  Der er sat ialt 517 nye planter. 


Der vil til foråret blive eftersået med græs i de bare områder, ligesom der skal lægges siveslanger ud for at sikre den fornødne vanding henover sommeren. 
Klage til planklagenævnet over lokalplanen for PH Park

28. oktober 2019 - opdateret 21. november 2019 og 4. februar 2020


Kommunalbestyrelsen har den 28. oktober vedtaget lokalplanen for PH Park med meget begrænsede ændringer.


Bestyrelsen har fundet det nødvendigt at indbringe hele procesforløbet for Planklagenævnet.


I klagen beder vi om, at Planklagenævnet gør kommunalbestyrelsens vedtagelse af lokalplanen for ugyldig. 


Vi mener, at kommunalbestyrelsen ikke har overholdt planlovens formål om inddragelse af offentligheden i videst muligt omfang i dette lokalplanarbejde.


Det er begrundet med, at vi mener, at kommunalbestyrelsen har begået alvorlige retlige procesfejl i form af 

  • at lokalplanpligten i forløbet er tilsidesat
  • at usaglige hensyn har indgået
  • at almene forvaltningsretlige principper er overtrådt.


Bestyrelsen har den 21. november indsendt til Planklagenævnet en tilføjelse til klagen.  Tilføjelse vedrører afsnittet om tilsidesættelse af lokalpligten i forbindelse med nedrivningen af hospitalet.


Den korrigerede klage til Planklagenævnet kan læses her.


Bestyrelsen har endvidere den 26. november af formelle grunde indgivet en selvstændig klage om det tilhørende kommuneplantillæg. Denne klage kan ses her.


Hørsholm kommune har den 17. januar 2020 fremsendt deres "førsteinstans" bemærkninger til vores klage.  De kan ses her.


Og bestyrelsen har den 27. januar 2020 fremsendt en kort kommentar til Planklagenævnet herom.  Den kan ses her.
Endnu højere i PH Park

19. august 2019


Hørsholm kommunen har den 7. august udmeldt, at bygningshøjderne skal øges væsentligt.


Efter en gennemgang må bestyrelsen konstatere, at der er tale om grove fejl, som ændrer hele høringsgrundlaget, og som må give anledning til dyb bekymring. 


I løbet af høringen har der dannet sig uformelle grupperinger omkring hele hospitalsgrunden - for Hasselvej, for Bolbrovej, for Usserød Kongevej og os selv.


På grund af sagens alvor er vi gået sammen med disse grupperinger og afgivet et fælles supplerende høringssvar.  Vi har været nødt til at skærpe tonen !

Det kan læses her.
PH Park i høring

11. juni 2019


Kommunens forslag til ny lokalplan for hospitalsgrunden er udsendt i høring den 3. juni.  Forslaget er sendt til alle berørte grundejere i området.


Der er brug for markanter ændringer i lokalplanen.  


Grundejerforeningens bestyrelsen har fremsendt høringssvar, som kan ses her.


Vores konkrete bemærkninger relaterer sig alene til, hvilke ændringer, som vi mener er absolut nødvendige, for at vi som nære naboer kan leve med kommunens ønske til udformningen af det fremtidige boligområde. 
Alt for højt byggeri på hospitalsgrunden

29. oktober 2018

opdateret 4. december


Det er bestyrelsens opfattelse, at kommunen reelt er gået igang med at realisere et alt for højt byggeri på hospitalsgrunden.


Det mener vi på baggrund af den indgåede salgsaftale for den ene parcel ud mod Højmosen og det netop udsendte materiale for salg af 3 andre parceller på grunden.


Bestyrelsen har derfor gjort indsigelse overfor kommunalbestyrelsen.

Ligesom vi har tilkendegivet, at vi mener, at kommunen handler i åbenlys strid med planlovgivningens intentioner om borgerhøring.


Se bestyrelsens brev til kommunalbestyrelsen her.


Borgmester Morten Slotved har den 4. december sendt vedlagte svarbrev.
TIP kommunen om asfalthuller

21. sept. 2018


Tilstanden på veje og fortove i vores område er ringe. 

Der er mange huller i asfalten og undermineringer på fortovene.


Der er brug for, at vi alle indberetter hullerne ud for vores eget hus til kommunen.

Vores erfaring er, at teknisk afdeling så lapper dem i løbet af en måneds tid.


Det er meget simpelt at indberette:


Hent app'en TIP HØRSHOLM til din telefon.

Start app'en, vælg kategori, tag et billede og bekræft din gps-placering - og send afsted.
Udviklingsplan for PH Park

5. december 2017


Kommunen har nu udarbejdet et samlet forslag til udviklingsplan for hospitalsgrunden.

Forslaget behandles på kommunens økonomiudvalgsmøde på torsdag den 7. december mhp. godkendelse.


Udviklingsplanen lægger op til en bebyggelse bestående af fire tætte klynger og med åbne landskaber imellem.

Hver boligklynge skal bestå af en varieret sammensætning af boligtyper

  - rækkehuse i 2-3 etager

  - etagehuse i 4 etager

  - punkthuse i 5-6 etager


Udviklingsplanen kan ses via kommunens hjemmeside herGrundejerforeningens bestyrelse mener ikke, at forslaget på rimelig vis tilgodeser foreningens synspunkter som tæt nabo til den fremtidige bebyggelse. 


Vi har derfor igår sendt brev til kommunalbestyrelsen, hvor vi bl.a. stærkt fraråder at udviklingsplan kommer til at indeholde byggeri i 4-6 etager. Brevet kan downloades ved at trykke her.